Our Nurseries and Day-care centers

Our Nurseries are situated at Belval, Dudelange, Junglinster and Hosingen, in calm and easily accessible neighbourhoods. Children and parents are welcomed in modern and bright facilities who each have a private outdoor space.

Foyer de jour Hosingen - Villa Wichtel

Pré-inscription

Photo Foyer de jour Hosingen

Our contact :
 30, Kraeizgaass L-9806 Hosingen
 (+352) 24 51 91

BETREIUNG VUN ÄRE KANNER VUN 3 – 12 JOER

 

D’extrascolaire Betreiung ass eng logesch Suite vun der Betreiung am Klengkandalter.

Et stellt och eng Kontinuitéit duer zwëschent der Famill an der Schoul.

Méi ewéi just versuergen, gëtt an eisem Foyer de Jour vill Wäert geluegt op die perséinlech Entwécklung vun all Kand.

 

ACCUEIL POUR VOS ENFANTS ENTRE 3 – 12 ANS

 

L’accueil extrascolaire s’inscrit dans le prolongement de l’accueil de la petite enfance.

Il assure également une continuité entre la famille et l’école.

Bien plus qu’une garderie, notre Foyer de Jour veille donc à respecter le développement personnel de votre enfant.

 

 

 

SCOLARITE, ACTIVITES, LOISIRS, …

SCHOUL, AKTIVITEITEN, FRÄIZÄIT,…

 

+ Pädagogesch geschoultent, méisproochegt Personal

+ Encadrement pédagogique par des professionnels plurilingues

 

+ Hausaufgabenhëllef (Encadrement, perséinleche Suivi vum Kand an Kontakt mam Léierpersonal)

Nohëllefsstonne kennen och vun eisen Éducateuren ofgehale gin

+ Service d’aide aux devoirs (encadrement, suivi personnel et contact avec le corps enseignant)

Des cours d’appui peuvent également être dispensés par les éducateurs

 

+ Éducativ Fräizäitaktivitéiten déi d’Entwécklung vum Kand sollen ënnerstëtzen

+ Activités éducatives et récréatives favorisant l’éveil de l’enfant

 

+ Organisatioun vun den Trajeten op déi verschidde Fräitzäit- a Sportsaktivitéiten Dënschdes an Donneschdes nomëttes

+ Organisation des trajets aux activités récréatives et sportives du mardi et jeudi après-midi

 

+ Organisatioun vu ganz gezielten Aktivitéite während de Schoulvakanzen (Sortien, pädagogesch Visiten,…)

+ Organisation d’activités spéciales pendant les vacances scolaires (sorties, visites pédagogiques,…)

 

+ Gesond an équilibréiert Ernährung

+ Alimentation saine et équilibrée

 

+ Grousse Privatgaart

+ Grand jardin privé

 

 

 

Öffnungszäiten :

Mir sin ausserhalb den Schoulzäiten vun Méindes bis Fréides

vun 7.00 bis 19.00 Auer op.

Méiglechkeet besteet d’Öffnungszäiten

op 5.00 bis 23.00 Auer ze erweideren !

 

Heures d’accueil :

Du lundi au vendredi de 7.00 jusqu’à 19.00 heures.

Possibilité d’horaires élargis de 5.00 à 23.00 heures !

 

INFORMATIOUNEN & ASCHREIWUNGEN | INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :

Tél: 26 78 02 87

info@villawichtel.lu

www.villawichtel.lu

 

Le Foyer de Jour Villa Wichtel Ettelbruck est ouvert du lundi au vendredi toute l’année.

 

Notre Foyer de Jour adhère au système des chèques-services accueil du Ministère de l’Education Nationale.

Pré-inscription